Algemene voorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN BOSJUWEEL B.V.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BOSJUWEEL B.V., DEZE STAAN ONDER DE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN BOSJUWEEL B.V.

Bosjuweel B.V. is gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer va Koophandel onder nummer 58053999, BTW nr. 85 28 52 320 B01.  Voor buitenlandse betalingen is het BIC-nummer van Bosjuweel B.V: INGBNL2A.

Artikel 1: omvang gehuurde

1.1 De door verhuurder te verhuren zaken worden te allen tijde beschouwd als roerende zaken.

1.2 De bedoeling van partijen bij de huur van de roerende zaken [hierna: “het gehuurde”] betreft tijdelijke huur.

1.3 Onder het gehuurde zijn mede begrepen de in, aan- en rond het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen, door verhuurder aangebracht ten behoeve van het gehuurde, ook voor zover deze in de bij deze huurovereenkomst als bijlage toe te voegen door partijen geparafeerd document “overdracht van verhuurder aan huurder” en / of document “overdracht van huurder aan verhuurder” niet zijn opgenomen.

Artikel 2: staat van het gehuurde

2.1 Het gehuurde evenals alle daarbij behorende roerende zaken worden bij aanvang van de huur opgeleverd en door huurder aanvaard in de staat zoals opgenomen in het document “overdracht van verhuurder aan huurder”, althans de staat waarin het zich dan bevindt. Mocht er bij aanvang van de huurovereenkomst geen document “overdracht van verhuurder aan huurder” zijn opgemaakt, dan wordt het gehuurde geacht te zijn opgeleverd en aanvaard in de staat die huurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft.

Artikel 3: gebrek

3.1 Er is sprake van een gebrek aan het gehuurde als het gehuurde gezien de staat of gezien een eigenschap niet aan huurder het genot kan verschaffen dat huurder daarvan bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten.

Artikel 4: inspectie

4.1 Huurder is verplicht het gehuurde vóór ondertekening van het document “overdracht van verhuurder aan huurder” grondig te inspecteren om na te gaan of het gehuurde geschikt is of door huurder geschikt kan worden gemaakt voor de bestemming die huurder daar aan wil geven. Gaat huurder daartoe niet over, dan komt dat volledig voor rekening en risico van huurder. Verhuurder is enkel gehouden huurder op de hoogte te stellen van aan verhuurder bekende gebreken waarvan hij weet dat die aan de geschiktheid afbreuk zouden kunnen doen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken, die verhuurder niet kende en niet behoorde te kennen.

Artikel 5: bestemming

5.1 Huurder mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruiken.

Artikel 6: oprichting van het gehuurde

6.1 Huurder bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt opgericht. Huurder onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan eigendommen van huurder of derden en / of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht.

6.2 Huurder licht verhuurder in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op, boven of in de grond.

6.3 Huurder verklaart dat verhuurder hem erop geattendeerd heeft dat met betrekking tot de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op, boven of in de grond, huurder zich ondermeer kan verstaan met “KLIC” voor informatie, o.a. via www.kadaster.nl. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot enige informatie door  het kadaster of “KLIC” verstrekt.

6.4 Huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor leidingen, kabels, grondwerken, etc. die aanwezig zijn op of boven de locatie waarop het gehuurde dient te worden opgericht, of in de grond waarop het gehuurde dient te worden opgericht. Huurder vrijwaart verhuurder voor iedere door de verhuurder aangerichte schade.

6.5 Het terrein waarop het gehuurde dient te worden opgericht, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Verhuurder kan van huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door huurder aangewezen locatie verhuurder ongeschikt en / of onveilig en / of niet zonder risico voor schade aan het gehuurde, eigendommen van derden of personen voorkomt. Op het niet gebruik maken door verhuurder van deze bevoegdheid kan huurder zich niet jegens verhuurder beroepen.

6.6 Huurder staat ervoor in dat op de dag c.q. dagen die nodig zijn voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door verhuurder, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed is te berijden, ook voor (zware) vrachtwagens.  Naast de opbouwplaats van de tenten moet minimaal een werkbus met trailer (van 8 meter) kunnen staan. Voorzieningen die voor een en ander nodig zijn, worden door huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening.

6.7 Huurder stuurt tijdig een duidelijke routebeschrijving met een gedetailleerde situatieschets, waaruit blijkt waar verhuurde het gehuurde dient te plaatsen.

Artikel 7: gebruik van het gehuurde

7.1 Indien voor oprichting, gebruik of plaatsing van het gehuurde toestemming nodig is van een derde, draagt huurder tijdig zorg voor de verkrijging van deze toestemming. Van de toestemming doet hij verhuurder schriftelijk blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor rekening en risico van huurder. Zo huurder aan verhuurder van enige toestemming niet doet blijken, mag verhuurder ervan uitgaan dat geen toestemming van een derde nodig is. Zo verhuurder schade lijdt of kosten moet maken ten gevolge van ten tijde van de oprichting van het gehuurde niet verleende toestemmingen van derden, is huurder gehouden deze schade of kosten aan verhuurder te vergoeden.

7.2 Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen, geplaatst houden of verwijderen van het gehuurde, in welke zin dan ook, komen geheel voor rekening en risico van huurder. Eventuele door verhuurder voldane vergoedingen worden voor rekening van huurder gebracht, ook indien dit niet specifiek is overeengekomen in de huurprijs, waarborgsom of vergoeding voor levering van bijkomende diensten.

7.3 Huurder zal het gehuurde gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de aangegeven bestemming. Huurder zal hierbij rekening houden met bestaande rechten van derden, verplichtingen jegens derden en van overheidswege en vanwege de nutsbedrijven gestelde of nog te stellen eisen.

7.4 Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en plaatselijke verordeningen alsmede

naar de gebruiken omtrent huur en verhuur, de voorschriften van de overheid, van de  nutsbedrijven en de verzekeraars en al datgene dat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

7.5 Huurder zal de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen in acht nemen door of namens verhuurder gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het gehuurde. Hiertoe behoren ondermeer aanwijzingen met betrekking tot onderhoud, aanzien en brandveiligheid.

7.6 Verhuurder kan huurder de toegang tot het gehuurde weigeren indien huurder op het moment dat deze het gehuurde voor het eerst in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de huuringangsdatum en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder.

7.7 De huurder is verplicht bij sneeuwval onmiddellijk verwarmingstoestellen in het gehuurde te laten plaatsen en in te schakelen in het gehuurde, zodat volledig ontdooiing gegarandeerd is, ter voorkoming van instortingsgevaar in verband met sneeuw gelegen op het gehuurde.

7.8 Het door verhuurder niet tijdig aan huurder ter beschikking stellen van het gehuurde c.q. het niet tijdig door verhuurder verwijderen van het gehuurde bij huurder of het anderszins door verhuurder niet tijdig nakomen van verplichtingen  jegens huurder, zal aan verhuurder niet kunnen worden toegerekend, indien zulks het gevolg is van omstandigheden die buiten de macht van verhuurder zijn gelegen of anderszins niet voorzienbaar zijn. Als zodanig hebben in elk geval te gelden: slecht weer, brand, explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en / of gassen of gevaar daarvoor,  tekortschieten van huurder of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting, blokkade en overheidsmaatregelen.

7.9 Verhuurder is te allen tijde bevoegd om het gehuurde te betreden.

7.10 In geval van extreme (weers)omstandigheden heeft Bosjuweel het recht en de bevoegdheid het gehuurde niet te plaatsen, of eerder dan in de huurovereenkomst of anderszins overeengekomen af te breken, indien de situatie onveilig of onwerkbaar is, waarbij de beoordeling van de situatie door Bosjuweel B.V. door huurder als bindend wordt aanvaard.

Artikel 8: (overheids)voorschriften en vergunningen

8.1 Huurder is verantwoordelijk voor en zorgt zelf voor de vereiste ontheffingen en/of vergunningen, waaronder gebruiksvergunningen in verband met de bestemming van het gehuurde. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van huurder. Weigering of intrekking van enige vergunning zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de huurovereenkomst of tot enige andere of verdere actie tegen verhuurder.

8.2 Bij aanvang van de huurovereenkomst dient huurder zelf te onderzoeken of het gehuurde geschikt is voor de bestemming die de huurder aan het gehuurde wil geven. Indien op grond van

overheidsvoorschriften of op grond van voorschriften van andere daartoe bevoegde instanties bij aanvang van de huurovereenkomst of op een later tijdstip in, op of aan het gehuurde wijzigingen of voorzieningen nodig zijn in verband met de bestemming die huurder aan het gehuurde wil gegeven of heeft gegeven, dient huurder zulks onmiddellijk –bij voorkeur schriftelijk- te melden aan  verhuurder, opdat verhuurder kan bezien of en, zo ja, wanneer verhuurder deze wijzigingen of voorzieningen kan aanbrengen of doen aanbrengen. Alsdan zullen de kosten van de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan, volledig voor rekening van de huurder worden gebracht.

8.3 Indien aan, in of op het gehuurde in verband de daaraan te geven bestemming, wijzigingen of

voorzieningen noodzakelijk zijn, is huurder eveneens ervoor aansprakelijk dat bij de uitvoering van die werkzaamheden wordt voldaan aan ter zake door de overheid of andere daartoe bevoegde instanties gestelde of te stellen eisen. Huurder draagt de verantwoordelijkheid dat blijvend aan de vereisten van afgegeven of af te geven vergunningen wordt voldaan. Verhuurder vrijwaart huurder derhalve niet tegen (overheids)bevelen tot nader onderzoek of tot het treffen van maatregelen.

Artikel 9: milieu

9.1 Wanneer bij aanvang van de huurovereenkomst een milieuonderzoek is ingesteld ter zake van het terrein waarop het gehuurde wordt of is geplaatst, en tijdens de duur van de huurovereenkomst of direct na de beëindiging van de huurovereenkomst – bij een gelijkwaardig onderzoek – onder, in, aan of rondom het gehuurde hogere concentraties van een of meer stoffen dan die waarop het eerder onderzoek betrekking had, worden aangetroffen, dan dient de huurder uit de verontreiniging voortvloeiende schade aan het gehuurde te vergoeden en is huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk voor kosten die verband houden met het opheffen van die verontreiniging of het treffen van maatregelen. Huurder vrijwaart verhuurder ter zake tegen aanspraken van derden, daaronder begrepen overheidsinstanties.

9.2 Verhuurder vrijwaart huurder niet tegen (overheids)bevindingen tot nader onderzoek of het treffen van maatregelen.

Artikel 10: verbodsbepalingen en voorschriften van orde

10.1 Het is huurder niet toegestaan:

a. aan het gehuurde constructieve wijzigingen aan te brengen;

b. aan het gehuurde veranderingen of wijzigingen aan te brengen, het gehuurde te beplakken, beschilderen of anderszins te bewerken, schade aan het gehuurde toe te brengen door rondgestrooide versieringen zoals serpentine, confetti of andere vervuilers, al dan niet door toedoen van derden aanwezig in het gehuurde;

c. aan het gehuurde te zagen, spijkeren, knippen, plakken, snijden, bespuiten etc.;

d. in, op, aan of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te hebben;

e. het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging optreedt, schade aan het gehuurde kan ontstaan of het aanzien van het gehuurde kan worden geschaad;

f. om voorwerpen die zwaarder zijn dan 30 kilogram in het gehuurde op te hangen, tenzij de verhuurder hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

g. Hittebronnen te plaatsen onder/ in of in de nabijheid van het gehuurde. Onder hittebron wordt ondermeer, maar niet uitputtend, verstaan: barbecues, fornuizen en kooktoestellen (ongeacht of deze hout- kolen gestookt worden of elektrisch zijn), fakkels, vuurkorven; Voor het verwarmen van het gehuurde is huurder verplicht schriftelijk toestemming aan verhuurder te vragen en uitsluitend gebruik te maken van apparatuur die Bosjuweel schriftelijk heeft voorgeschreven of die schriftelijk door Bosjuweel B.V. is goedgekeurd;

10.2 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, verleent verhuurder geen toestemming voor veranderingen en toevoegingen die huurder wenst aan te brengen, indien deze bij het einde van de huur niet zonder schade aan het gehuurde en niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt of wanneer deze veranderingen en toevoegingen niet noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde, dan wel wanneer het huurgenot niet wordt verhoogd of wanneer zwaarwichtige bezwaren van de zijde van de verhuurder zich daartegen verzetten.

10.3 Verhuurder heeft het recht om met betrekking tot door huurder gewenste veranderingen of toevoegingen voorschriften te geven, zoals ten aanzien van de uitvoering, plaats, afmeting en materiaalkeuze.

10.4 Door huurder al dan niet met toestemming van verhuurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het gehuurde.

10.5 Voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, moeten door of namens huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen voor het einde van de huur door huurder ongedaan zijn gemaakt.

10.6 Huurder mag uitsluitend verlichting aanbrengen in het gehuurde met behulp van elektrische, geaarde, aantoonbaar Europees goedgekeurde verlichting.

10.7 Huurder zal – indien van toepassing – brandblusvoorzieningen, vluchtwegen, nooddeuren, noodverlichting en alle overige veiligheidsvoorzieningen in het gehuurde te allen tijde vrij houden.

10.8 Indien door huurder aangebrachte zaken in verband met onderhoudswerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden of verwijdering van het gehuurde bij het einde van de huurperiode, door verhuurder of derden moeten worden verwijderd, zullen de kosten van verwijdering voor rekening en risico van huurder komen, zulks ongeacht of verhuurder voor het aanbrengen van de betreffende zaken toestemming heeft verleend.

Artikel 11: verzoeken / toestemming

11.1 Indien verhuurder of huurder na ondertekening van de huurovereenkomst een afwijking en/of aanvulling van deze huurovereenkomst verlangt, dient verhuurder of huurder zijn verzoek voor deze afwijking en/of aanvulling schriftelijk in te dienen bij de andere partij.

11.2 Indien en voor zover in enige bepaling van deze huurovereenkomst de toestemming van verhuurder of huurder wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt.

11.3 Een door verhuurder of huurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Verhuurder of huurder is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 12: onderhuur

12.1 Behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van verhuurder is het huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, of wel de huur- of gebruiksrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 13: promotie

13.1 Bosjuweel B.V. is gerechtigd om foto’s te maken van het gehuurde op de locatie van huurder en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden, zonder dat Bosjuweel B.V. daarvoor enige vergoeding aan huurder verschuldigd is.

Artikel 14: annulering van de huurovereenkomst voor ingang huurperiode

14.1 Huurder is bevoegd de huurovereenkomst te annuleren voordat de huurperiode een aanvang heeft genomen, mits hij verhuurder dan als volgt schadeloos stelt;

a. 20% van de huurprijs door huurder te betalen bij annulering meer dan 56 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode;

b. 40% van de huurprijs door huurder te betalen bij annulering van de  55ste dag tot en met de 28ste dag voor de ingangsdatum van de huurperiode;

c. 50% van de huurprijs door huurder te betalen bij annulering van de 27ste dag tot en met de 14de dag voor de ingangsdatum van de huurperiode;

d. 60% van de huurprijs door huurder te betalen bij annulering van de 13de dag tot en met de 7de dag voor de ingangsdatum van de huurperiode;

e. 75% van de huurprijs door huurder te betalen bij annulering van de 6de dag en minder voor de ingangsdatum van de huurperiode.

14.2 Bosjuweel b.v. is gerechtigd de kosten van annulering te verrekenen met betalingen die huurder reeds aan Bosjuweel B.V. heeft verricht.

Artikel 15: einde huurovereenkomst of gebruik

15.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal huurder het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik van het gehuurde, aan verhuurder opleveren in de staat die bij aanvang van de huur in het document “overdracht van verhuurder aan huurder” is beschreven. De staat van het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst of het einde van het gebruik van het gehuurde, wordt door huurder en verhuurder tezamen opgetekend in het document “overdracht van huurder aan verhuurder”.

15.2 Mocht bij aanvang van de huur geen document “overdracht van verhuurder aan huurder” of anderszins een rapport van oplevering van het gehuurde zijn opgemaakt, dan wordt het gehuurde door huurder bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik aan verhuurder opgeleverd in de staat die verhuurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken en behoudens normale slijtage en veroudering.

15.3 Bij discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur wordt huurder verondersteld het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen.

15.4 Indien huurder het gebruik van het gehuurde ontijdig heeft beëindigd is verhuurder gerechtigd zich op kosten van huurder toegang tot het gehuurde te verschaffen en zich in het bezit daarvan te stellen, zonder dat huurder enig recht op schadevergoeding heeft.

15.5 Tijdig voor het einde van de huurovereenkomst of het gebruik, dient het gehuurde door partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd en dient ter zake deze inspectie door partijen het document “overdracht van huurder aan verhuurder” te worden ingevuld en ondertekend.

15.6 Indien huurder, na daartoe deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn meewerkt aan de inspectie en / of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in het document “overdracht van huurder aan verhuurder”, is verhuurder bevoegd de inspectie buiten aanwezigheid van huurder uit te voeren en het document bindend voor partijen vast te stellen. Verhuurder zal huurder onverwijld een exemplaar van dit rapport ter hand stellen.

15.7 Huurder is gehouden de door hem op basis van de huurovereenkomst en het document “overdracht van huurder aan verhuurder” uit te voeren werkzaamheden binnen de daarin vastgelegde – of nader tussen partijen overeengekomen – termijn(en) ten genoegen van verhuurder uit te voeren c.q. te doen uitvoeren. Indien huurder, ook na ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, is verhuurder gerechtigd zelf deze werkzaamheden te laten uitvoeren en de daaraan verbonden kosten op huurder te verhalen.

15.8 Verhuurder levert het gehuurde ontruimd, vrij van gebruik, behoorlijk schoongemaakt en onder afgifte van alle zaken die zich in, op, aan, naast of onder het gehuurde bevinden en aan het gehuurde c.q. de verhuurder toebehoren, aan verhuurder. Huurder is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht, op eigen kosten te verwijderen. De niet verwijderde zaken worden op kosten van huurder verwijderd.

15.9 Indien huurder het gehuurde niet uiterlijk op de laatste dag van de huurperiode ter afbouw wederom in het bezit van verhuurder brengt, geldt het volgende. Over de tijd die voor verhuurder met het wederom in bezit krijgen van het gehuurde is gemoeid (de tijd van afbouw daarin begrepen), gerekend vanaf de datum van het einde van de huurovereenkomst, is huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs en vergoeding voor bijkomende levering van diensten, onverminderd verhuurders aanspraak op vergoeding van de verdere schade en kosten.

15.10 Huurder staat ervoor in dat op de dag c.q. dagen die nodig zijn voor het demonteren en verwijderen van het gehuurde door verhuurder, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed is te berijden, ook voor (zware) vrachtwagens. Voorzieningen die voor een en ander nodig zijn, worden door huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening.

15.11 Verhuurder is bevoegd de huurovereenkomst –geheel of gedeeltelijk- te ontbinden, indien de huurder, na daartoe in gebreke te zijn gesteld en nakoming binnen redelijke termijn uitblijft, zijn verplichtingen jegens de verhuurder niet nakomt.

15.12 Verhuurder is bevoegd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de huurder surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) op huurder van toepassing wordt verklaard of indien huurder zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt aan een derde.

15.13 Bij surseance van betaling, faillissement, WSNP, overdracht of staking van (het bedrijf van) huurder, is verhuurder gerechtigd onmiddellijk het gehuurde weer in zijn bezit te brengen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van huurder.

Artikel 16: schade en aansprakelijkheid

16.1 Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde, zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, sneeuw, storm, vorst of enige andere weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen, vloeistoffen etc. Huurder dient verhuurder terstond op de hoogte stellen indien zich een dergelijke schade of gebeurtenis voordoet of dreigt voor te doen.

16.2 Huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan het gehuurde tenzij huurder bewijst dat hem, de personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor huurder aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem geen nalatigheid valt te verwijten.

16.3 Huurder vrijwaart verhuurder tegen boetes die verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van huurder.

16.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de huurovereenkomst.

16.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van de huurder of van derden welke al dan niet aanwezig zijn in of rond het gehuurde. Huurder vrijwaart de verhuurder voor aanspraken van die derden.

16.6 Huurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder aangebrachte voorzieningen en veranderingen.

16.7 Huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan aan het gehuurde of aan eigendommen van derden, indien huurder of de gebruikers van het gehuurde, een vuur stoken in of nabij het gehuurde en dit schade veroorzaakt. Huurder weet dat niet alle tenten van Bosjuweel b.v. brandwerend zijn.

16.8 Verhuurder is niet aansprakelijk voor belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken, of voor gebreken die zijn ontstaan doordat huurder zijn onderhoudsplicht niet is nagekomen.

Art. 17: Schoonmaakkosten

17.1 Indien Bosjuweel B.V. bij het ophalen van het gehuurde vaststelt dat het gehuurde niet voldoende is schoongemaakt is Bosjuweel B.V. gerechtigd de kosten van schoonmaak bij huurder in rekening te brengen en op huurder te verhalen.

Art. 18 Verzekering

18.1 De zaken die Bosjuweel B.V. aan huurder verhuurt zijn vanaf het moment dat deze bij huurder zijn geplaatst of afgeleverd niet verzekerd. Huurder is verplicht een toereikende verzekering af te sluiten voor diefstal van en schade ontstaan aan het gehuurde vanaf de aflevering van het gehuurde door Bosjuweel B.V. aan huurder tot en met het moment dat Bosjuweel b.v. het gehuurde weer tot zich neemt.

18.2 Huurder is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die schade dekt die derden zouden kunnen lijden door het gebruik van het gehuurde (en daarbij horende accessoires).

Artikel 19: Waarborgsom

19.1 Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst zal huurder aan verhuurder een waarborgsom betalen. Zo de huurder zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is verhuurder gerechtigd de waarborgsom onder zich te houden en te verrekenen met de door verhuurder geleden schade, zonder dat daartoe toestemming van huurder nodig is en ongeacht de mogelijkheden van verhaal van schade door verhuurder die de som van de betaalde waarborgsom te boven gaat.

19.2 Zo de waarborgsom gedurende de huurperiode wordt aangewend door verhuurder, dient huurder binnen een door verhuurder te stellen termijn opnieuw een waarborgsom te storten.

Artikel 20: verzuim en kosten

20.1 Het verzuim van een der partijen treedt in nadat de ene partij de nalatige partij schriftelijk in gebreke heeft gesteld, heeft gesommeerd om binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, en aan deze sommatie binnen de gestelde termijn geen gehoor is gegeven.

20.2 In alle gevallen waarin verhuurder een ingebrekestelling, een sommatie of een exploot aan huurder doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen huurder om deze tot nakoming van de huurovereenkomst of tot ontruiming en ter beschikking stelling van het gehuurde te dwingen, is huurder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan verhuurder te voldoen.

20.3 Vanaf de dag van verzuim tot aan de dag der algehele betaling, is de huurder over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd aan verhuurder.

Artikel 21: betalingen

21.1 De betaling van de huurprijs en van al hetgeen verder krachtens deze huurovereenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldatum in wettig Nederlands betaalmiddel –zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening- geschieden, door storting dan wel overschrijving op een door verhuurder op te geven rekening of a contant.

Artikel 22: hoofdelijkheid

22.1 Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens verhuurder aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen.

22.2 De verbintenissen uit de huurovereenkomst zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van huurder betreft, hoofdelijk.

Artikel 23: boetebepaling

23.1 Indien huurder zich, na door verhuurder behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in de huurovereenkomst en de in deze algemene huurvoorwaarden opgenomen voorschriften, verbeurt huurder aan verhuurder, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van 20% van de totale huursom per dag voor elke dag dat huurder in verzuim is. In dit verband geldt een gedeelte van een dag als een volle dag. Het vorenstaande laat onverlet het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding.

Artikel 24: klachten en geschillen

24.1 Huurder zal wensen en klachten schriftelijk indienen. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen geschieden. In dergelijke gevallen dient de huurder de wens of klacht zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk te bevestigen.

24.2 Op de huurovereenkomst en deze “Algemene Huurvoorwaarden BOSJUWEEL B.V.” is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Gelderland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen en daarop te beslissen. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de (bevoegde) Nederlandse rechter.

Artikel 25: overige- en slotbepalingen

25.1 De “Algemene Huurvoorwaarden BOSJUWEEL B.V.” zijn met uitsluiting van eventuele (algemene) voorwaarden van huurder, van toepassing.

25.2 Indien een deel van de huurovereenkomst of van deze algemene huurvoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht blijken, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de huurovereenkomst en “Algemene Huurvoorwaarden BOSJUWEEL B.V.” onverlet.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BOSJUWEEL B.V.

Bosjuweel B.V. is gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58053999,  BTW-nummer NL852852320B01.  Voor buitenlandse betalingen is het BIC-nummer van Bosjuweel B.V: INGBNL2A.

 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bosjuweel b.v. met betrekking tot de verkoop / koop van tenten en daarbij horende accessoires, hierna te noemen ‘producten’ of ‘product’, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze Voorwaarden wordt aanvaard.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 1. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van koper door Bosjuweel b.v. als verkoper. Bosjuweel b.v. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.2 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bosjuweel b.v. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 1. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Bosjuweel b.v. zijn vrijblijvend en Bosjuweel b.v. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in (euro’s) (exclusief) BTW en (exclusief) verzendkosten en alle overige van overheidswege opgelegde heffingen of lasten.

 1. Betalingen, verzuim en kosten

4.1 Betaling dient direct te geschieden bij acceptatie van de offerte, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Het verzuim van een der partijen treedt in nadat de ene partij de nalatige partij schriftelijk in gebreke heeft gesteld en heeft gesommeerd om binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en aan deze sommatie binnen de gestelde termijn geen gehoor is gegeven.

4.3 In alle gevallen waarin Bosjuweel b.v. een ingebrekestelling, een sommatie of een exploot aan koper doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen koper om deze tot nakoming van de koopovereenkomst of tot retournering van het product te dwingen, is koper verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Bosjuweel b.v. te voldoen.

4.4 Vanaf de dag van verzuim tot aan de dag der algehele betaling, is de koper over het verschuldigde bedrag de wettelijke (samengestelde handels-) rente verschuldigd aan Bosjuweel b.v.

4.5 De betaling van de koopprijs en van al hetgeen verder krachtens deze koopovereenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldatum in wettig Nederlands betaalmiddel –zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening- geschieden, door storting dan wel overschrijving op een door Bosjuweel op te geven rekening of a contant.

 1. Levering

5.1 De door Bosjuweel b.v. eventueel opgegeven levertijden zijn bindend. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is (of bijvoorbeeld een fatale termijn wordt overschreden) dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.

5.2 De levering van de producten geschiedt na ontvangst van de betaling en op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

 1. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen deze op grond van enige overeenkomst aan Bosjuweel b.v.  verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.

 1. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt koper Bosjuweel b.v. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van een geconstateerd gebrek.

Er is sprake van een gebrek aan het product als het gezien de staat of gezien een eigenschap niet aan koper het genot kan verschaffen dat koper daarvan bij het aangaan van de koopovereenkomst mocht verwachten.

7.2 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Bosjuweel b.v. de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Bosjuweel BV geeft geen garantie op de geleverde producten. Aantoonbare fouten in de productie zullen door Bosjuweel BV worden hersteld. Voor ontstane schade als gevolg van gebruik draagt Bosjuweel BV geen verantwoordelijkheid.

7.4 Bosjuweel b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de persoon of de goederen van koper of derden die voortvloeit uit een eigenschap en / of een gebrek van het geleverde product, die hij niet kende of niet behoorde te kennen, bij het aangaan van de koopovereenkomst. Koper vrijwaart de Bosjuweel b.v. voor dergelijke aanspraken.

7.5 Koper is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens koper aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Koper vrijwaart Bosjuweel b.v. voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door koper aangebrachte voorzieningen en veranderingen.

7.6 In elk geval waarin Bosjuweel b.v. toch aansprakelijk is voor schade bij koper of bij derden, zal de verplichting van Bosjuweel b.v. om deze schade te vergoeden beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekeraar van Bosjuweel ter zake van de aansprakelijkheid en de geleden schade uitkeert, vermeerderd met een eventueel eigen risico van Bosjuweel b.v.

7.7 Koper weet dat niet alle tenten die Bosjuweel b.v. verkoopt brandwerend zijn.

7.8 Koper is op de hoogte van een juist gebruik en onderhoud van het ‘product’.

– Koper weet dat zich in, op, aan of in de directe omgeving van het product geen milieugevaarlijke zaken dienen te bevinden.

– Koper weet dat in of aan de tent geen voorwerpen kunnen worden gehangen die zwaarder zijn dan 5 kilogram.

– Koper weet dat geen hittebronnen geplaatst kunnen worden onder/ in of in de nabijheid van het product. Onder hittebron wordt onder meer, maar niet uitputtend, verstaan: barbecues, terrasverwarmers, flameheaters, kachels, fornuizen en kooktoestellen (ongeacht of deze hout- kolen gestookt worden of elektrisch zijn), fakkels, vuurkorven;

– Koper is er mee bekend voor welke weersomstandigheden het product niet geschikt is en derhalve dan ook niet kan worden gebruikt.

– Koper is ermee bekend dat tenten niet geplaatst kunnen worden op locaties waar boven of in de grond leidingen, kabels, buizen en andere werken aanwezig zijn. In Nederland kan koper hierover informatie inwinnen bij “KLIC” of via www.kadaster.nl.

– Koper weet dat het product slechts kan worden opgezet op een horizontaal geëgaliseerd terrein.

– Koper weet dat door sneeuwval het product kan instorten.

 1. Elektronische communicatie en bewijs

8.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk aankomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Bosjuweel b.v., is Bosjuweel b.v. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Bosjuweel b.v.

8.2 De administratie van Bosjuweel b.v. geldt als volledig bewijs van het bestaan, van de inhoud en van de uitvoering van de overeenkomst tussen koper en Bosjuweel b.v.

 1. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bosjuweel b.v. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan koper schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bosjuweel b.v. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bosjuweel b.v. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 1. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bosjuweel b.v. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bossjuweel b.v. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland.